آزمایشگاه تعیین ماهیت

آزمایشگاه تعیین ماهیت شرکت کیفیت کوشان پارس با بهره گیری از مجموعه دستگاههای مدرن شامل دستگاه جذب اتمی، GC، اسپکتروفتومتر، … و همچنین متخصصین با تجربه به عنوان پایه ای ترین بخش آنالیز مواد است که به منظور تجزیه کمی و کیفی و شناسایی مواد تجهیز شده است.
• تعیین ماهیت مواد آلی
• تعیین ماهیت مواد پلیمری
• تعیین ماهیت مواد پزشکی
• تعیین ماهیت رنگ و رزین
• آنالیز و تعیین ماهیت ملزومات پزشکی