تدوین استاندارد

با توجه به تاییدیه سازمان ملی استاندارد در رابطه با تدوین استاندارد این شرکت آمادگی خودرا

جهت موارد زیر اعلام می دارد:

-تدوین استانداردهای ملی برمبنای نیاز واحد های تولیدی و واردکنندگان ومشارکت فعال در کمیته های تدوین استانداردهای ملی وبین المللی

-اعلام آمادگی برای تدوین استانداردهای محصول