آدرس:

دفتر مرکزی: تهران، طرشت، بلوار تیموری، جنب بوستان جاوید، نبش کوچه ابراهیمی، پلاک ۵۸، کدپستی: ۱۴۵۸۹۹۴۹۴۹۸۸

 

آزمایشگاه: تهران، مارلیک، میدان گلها

مدیریت: ۰۹۱۲۲۱۶۷۱۲۷

۱۳- ۰۲۱۴۴۶۴۷۵۱۲ و ۰۲۱۴۴۶۹۷۱۴۶

  ۰۲۱۴۴۶۴۷۵۶۲

info@kooshanpars.com