خدمات آموزشی

شرکت کیفیت کوشان پارس براساس تجارب ده ساله در زمینه آزمون کالاها وتجهیزات پزشکی وصنایع غذایی و لبنی –بسته بندی وتعیین ماهیت دوره های آموزشی زیر را در تقویم آموزشی خود دارد .

-برگزاری دوره های آموزشی مدیریت کیفیت

-برگزاری دوره های آموزشی تخصصی برای مسئولین کنترل کیفیت واحد .

-برگزاری دوره های اختصاصی برای واحدهای تولیدی

-صدورگواهی نامه حضور در دوره های آموزشی.

شرکت دانش بنیان کیفیت کوشان پارس ضمن ارائه آموزش های تخصصی – مهارتی و دوره های آموزشی ، سعی در رفع ایرادات احتمالی شرکتهای داخلی ، ارتقاء درجات تامین کنندگان در ارزیابی های صورت پذیرفته و پرورش نیروی انسانی متخصص و کارآمد نموده است باعث افتخار است میزبان شما در دوره ها باشیم .

دوره های آموزشی در دست اقدام

برخی از دوره‌های برگزار شده

دوره مدیریت رفتار سازمانی

 

دوره آموزشی آشنایی با الزامات لوازم و تجهیزات یکبار مصرف پزشکی و دندانپزشکی