خدمات بازرسی تجهیزات صنعتی

-انجام بازرسی از تجهیزات ولوازم پزشکی وارداتی وتولید داخل

-بازرسی ونظارت برحمل ونصب تجهیزات

-بازرسی حین ساخت

-بازرسی ادواری