خدمات بازرسی فنی

-بازرسی وصحه گذاری اتاق تمیز  هدف از صحه گذاری اتاق تمیز طبقه بندی تمیزی هوا در اتاق های تمیز ومحیط های کنترل شده برحسب تراکم ذرات موجود در هوا بوده وبرای پایش سایر پارامترهای فیزیکی ومیکروبی در صورت لزوم کنترل میشود

-آزمون پارتیکل سنجی وطبقه بندی براساس استانداردهای ملی وبین المللی

-آزمون های میکروبی

-آزمون های نورسنجی

-آزمون های صداسنجی

-ازمون تعیین سرعت ودمش هوای تمیز

-آزمون های دماسنجی ورطوبت نسبس

-و…..