خدمات زیر در گروه بازرسی کالاهای وارداتی و صادراتی ارائه می‌گردد:

– بازرسی کالاهای مشمول استانداردهای اجباری و مصوبه هیات وزیران

-صدور گواهی ICدرمبدا ومقصد

– صدور گواهینامه بازرسی و انطباق کالا (VOC/COI)

– صدور گواهی تایید کیفیت، ظرفیت و قیمت پروفرما به درخواست بانک

– بازرسی پیش از حمل و صدور گواهینامه بازرسی (PSI)

– تعیین ارزش محموله‌های وارداتی

– قابلیت بازرسی کالا در محل مورد درخواست خریدار یا فروشنده کالا

– بازرسی در مقصد

– تایید گواهی بارگیری، حمل،تخلیه و بررسی اسناد ورود کالا در بنادر

– نمونه‌برداری و نظارت بر خدمات آزمایشگاهی

– صدور گواهینامه های کالاهای صادراتی