خدمات فنی و مهندسی

انجام طرح های تحقیقاتی وپژوهشی وهمکاری با دانشگاه ها ومرا کز آموزش عالی برمبنای نیاز واحد های تولیدی –واردکنندگان وصادرکنندگان

آمادگی امضا قرارداد همکاری با واحد های تولیدی جهت آزمایشگاه وکنترل کیفیت بصورت پیمان