رشد میکرو ارگانیسم‌ها

میکروارگانسیم ها برای رشد نیاز به مواد غذایی و شرایط دمای و رطوبتی مناسب دارندکه این شرایط را با محیط های کشت و گرمخانه می توان تامین نمود .

  • محیط کشت : مواد مغذی که باکتری و قارچ در حضور آن توانایی رشد دارند را محیط کشت می گویند.
  • گرمخانه (انکوباتور): دستگاهی است که از آن جهت تأمین دمای لازم برای رشد میکروارگانیسمها استفاده می شود.
  • تعریف کشت :هنگامی که باکتری ها در شرایط مناسب قرار گیرند، قادر به رشد و تکثیر می باشند. در این صورت اصطالحا گفته می شود که باکتری کشت داده شده است.

باکتری‌ها متنوع ترین و مهمترین نوع میکروارگانیسم‌ها تلقی می‌شوند . تعدادی از آن‌ها برای انسان و حیوانات بیماریزا بوده اما به طور کلی بدون فعالیت آن‌ها حیات بر روی زمین مختل می‌گردد . باکتری‌ها ساختار ساده‌ای داشته و می‌توان به آسانی آن‌ها را در شرایط آزمایشگاهی کشت داد.

باکتری ها از لحاظ شکل ظاهری در هنگام مشاهده زیر میکروسکوپ به ۳ دسته تقسیم می‌شوند:

۱-باسیلی یا استوانه ای شکل :

۲- مارپیچی :

۳- کوکسی یا کروی شکل :