آزمایشگاه محیط زیست

یکی از چالش ها در قرن بیست و یکم که جهان را در گیر مسائل زیست محیطی نموده فاضلاب و پسماندها می باشد. آزمایشگاه کیفیت کوشان پارس در راستای حفظ استانداردهای مرتبط با محیط زیست اقدام به راه اندازی این آزمایشگاه در این شرکت نموده است و به عنوان مرجعی قابل اعتماد کلیه آزمونها را در کوتاهترین زمان مطابق استانداردهای مربوطه در نهایت صحت و دقت انجام میدهد از جمله آزمونهای قابل انجام در آزمایشگاه به شرح ذیل میباشد