سالیانه ۲ میلیون خدمت آزمایشگاهی به متقاضیان ارائه می‌شود

از سال ۹۳ تاکنون بیش از ۱۲ میلیون خدمت آزمایشگاهی به متقاضیان ارائه شده است. سالی بیش از ۲ میلیون خدمت ثبت می‌شود.

گردآوردن آزمایشگاه‌های توانمند و کارآمد کنار هم برای توسعه خدمت رسانی در این حوزه از جمله اهدافی است که به شکل گیری شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری منجر شده است.

به گونه‌ای که در حال حاضر و پس از یک دهه، شکل گیری خانواده ای بزرگ از توانمندترین آزمایشگاه ها، زیر سقف گسترده این شبکه به واقعیت بدل شده است و سالانه ۷۰ هزار مشتری حقیقی و حقوقی فعال از خدمات ارائه شده بهره‌مند می‌شوند.

بستر تعاملی، حمایتی، توسعه ای و اشتغال آفرین شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تاکنون زمینه ساز بیش از ۴ هزار میلیارد ریال درآمد سالانه، ایجاد صدها شغل به صورت غیر مستقیم و رونق اقتصاد دانش بنیان کشور با تسهیل مسیر پژوهش تا فناوری و بازار شده است.

بستری کـه شبکه برای ارائه خدمات آزمایشگاهی به مخاطبانی از سراسر کشور، ایجاد کرده، نه تنها زمینهرا برای ارتقای پژوهش ها به کمک دریافت نتایج بهتر آزمون ها و بازرسی ها فراهم ساخته است، بلکه فرصتی را برای آزمایشگاه ها، مراکز تحقیقاتی و پژوهشی که دارای تجهیزات و خدمات آزمایشـگاهی هستند ایجاد کرده است تا ضمن بهره وری بهتر از تجهیزات، سرمایه های مادی و نیروی انسانی خود، ارزش افزوده خلق کنند و ظرفیت هایشان را ارتقا دهند.

منبع خبر:مرکز ارتباطات و اطلاع رسانی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری